Bezpečnost především: Nepodceňujte revize komínů!

Revize Komínů

Proč revidovat komín

Revize komína, tedy jeho pravidelná kontrola a čištění, je nezbytná pro bezpečnost vašeho domova a zdraví vaší rodiny. Zanesený komín může vést k řadě problémů, z nichž nejvážnější je riziko požáru. Usazené saze a dehet jsou vysoce hořlavé a mohou se snadno vznítit od jisker z kamen nebo krbu. Pravidelná kontrola stavu komína odhalí i případné praskliny, netěsnosti nebo ucpání, které by mohly vést k úniku spalin do obytných prostor. Otrava oxidem uhelnatým je tichým zabijákem a i malé množství tohoto plynu může mít fatální následky. Revize komína je důležitá i z hlediska efektivity vytápění. Čistý komín zajišťuje správný tah a tím i optimální spalování paliva. To znamená menší spotřebu dřeva či jiného paliva a úsporu vašich financí. Navíc pravidelnou údržbou komína prodlužujete jeho životnost a předcházíte nákladným opravám v budoucnosti.

Typy revizí komínů

Existuje několik typů revizí komínů, které se liší rozsahem kontroly a četností provádění.

  • Základní kontrola komínu: Provádí se vizuálně a slouží k posouzení celkového stavu komínu. Kontroluje se čistota, průchodnost a celistvost komínu, dále pak jeho ústí a napojení spotřebiče.
  • Pravidelná revize komínu: Je komplexnější než základní kontrola a zahrnuje i kontrolu technické dokumentace a spalinových cest. Provádí se v závislosti na typu paliva a způsobu užívání, obvykle jednou ročně u spotřebičů na pevná paliva a jednou za tři roky u spotřebičů na plyn.
  • Mimořádná revize komínu: Provádí se v případě podezření na závadu, po požáru, po zásahu blesku nebo při stavebních úpravách komínu.
  • Revize komínu po uvedení do provozu: Provádí se u nově postavených nebo rekonstruovaných komínů před jejich prvním použitím.

Pravidelné kontroly a revize komínů jsou důležité pro bezpečnost a bezproblémový provoz spalovacích zařízení. Zanedbání těchto kontrol může vést k otravě oxidem uhelnatým, požáru nebo jiným nebezpečným situacím.

Kdy revidovat komín

Revize komína je nezbytná pro bezpečnost vašeho domova a rodiny. Pravidelná kontrola odhalí případné závady, jako jsou praskliny, netěsnosti nebo zanesený komín, které by mohly vést k požáru nebo otravě oxidem uhelnatým. Frekvence revizí se liší podle typu paliva, ale obecně platí, že komín by měl být zkontrolován minimálně jednou ročně, a to před začátkem topné sezóny. V případě, že používáte kotel na tuhá paliva, je nutné revizi provádět častěji, a to 3x ročně, z čehož jedna revize musí být provedena v topném období. Kontrolu a revizi komína smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, tedy kominík s platným oprávněním. Ten zkontroluje technický stav komína, jeho průchodnost a celkovou funkčnost. Po provedené revizi obdržíte doklad o provedení kontroly a čištění komína, který si uschovejte pro případnou kontrolu hasičů nebo pojišťovny. Kromě pravidelných revizí je důležité dbát i na běžnou údržbu komína, jako je jeho čištění od sazí a nečistot. Pravidelnou péčí o váš komín předejdete nejen závažným nehodám, ale prodloužíte i jeho životnost.

Kdo provádí revize

Revize komínů a kontroly stavu komínu provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň je proškolena a certifikována pro tuto činnost. Certifikaci vydávají autorizované osoby, které zaručují odbornost a znalosti technika. Kromě osvědčení o absolvování zkoušky by měl mít kominík také odpovídající vybavení a nástroje pro provedení kontroly a čištění komína. Při výběru kominíka je vhodné ověřit si jeho reference a zkušenosti. Zeptejte se na doporučení od sousedů, známých nebo hledejte recenze online. Důležitá je také komunikace a ochota kominíka zodpovědět vaše dotazy a vysvětlit vám případné problémy. Nebojte se zeptat na cenu za provedenou službu předem, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením. Pravidelné revize a kontroly komínů jsou důležité pro bezpečnost vašeho domova a zdraví vaší rodiny. Proto je důležité svěřit tuto práci do rukou odborníka.

Cena revize komínu

Cena revize komínu se liší v závislosti na několika faktorech. Mezi ty nejdůležitější patří typ revize, délka a složitost komínu, region a samozřejmě i konkrétní kominík. Základní revize komínu, která zahrnuje kontrolu tahu, spalinových cest a celkového stavu komínu, se pohybuje v rozmezí 500 - 1500 Kč. Tato revize je povinná jednou ročně u spotřebičů na pevná paliva a u plynových spotřebičů s výkonem nad 50 kW.

Náročnější revize, která zahrnuje i kontrolu spalinové cesty kamerou, se pohybuje v rozmezí 1000 - 2500 Kč. Tato revize se doporučuje u starších komínů, u komínů s více průduchy nebo u komínů, u kterých se vyskytly problémy s tahem. Kromě povinných revizí je vhodné nechat si komín zkontrolovat i v případě, že zaznamenáte jakékoliv problémy s tahem, zápach spalin v místnosti nebo viditelné poškození komínu. Včasná kontrola stavu komínu vám může ušetřit nemalé finanční prostředky za případné opravy a především zajistí vaši bezpečnost.

Bezpečnostní rizika

Zanedbaný a nekontrolovaný komín představuje vážné bezpečnostní riziko. Hromadění sazí a dehtu uvnitř komína zvyšuje riziko vzniku požáru. Zanesený komín zhoršuje tah, což může vést k vnikání spalin do obytných prostor. Oxid uhelnatý, bezbarvý a zákeřný plyn, je smrtelně nebezpečný a jeho přítomnost nemusíte zpočátku vůbec zaregistrovat. Pravidelná revize komína odhalí i skryté závady, jako jsou praskliny ve zdivu, netěsnosti nebo uvolněné spoje. Tyto závady mohou vést k úniku spalin a v krajním případě i k požáru. Revizi komína by měl provádět vždy kvalifikovaný kominík s příslušným oprávněním. Ten zkontroluje technický stav komína, provede jeho vyčištění a vystaví vám revizní zprávu. Kontrola stavu komína by měla probíhat minimálně jednou ročně, v případě používání kotle na tuhá paliva i častěji. Dodržováním těchto jednoduchých kroků chráníte nejen svůj majetek, ale především zdraví a životy své i svých blízkých.

Povinnosti majitele nemovitosti

Jako majitel nemovitosti s komínem máte ze zákona povinnost dbát na jeho bezpečný a spolehlivý provoz. To zahrnuje i pravidelné revize a kontroly, které slouží k předcházení požárům a otravám oxidem uhelnatým. Frekvence kontrol a revizí se liší v závislosti na typu komína, druhu paliva a způsobu jeho používání. Obecně platí, že spalinové cesty spotřebičů na pevná paliva se kontrolují a čistí třikrát ročně, pokud se používají celoročně. Pokud se používají pouze pro občasné vytápění, stačí kontrola a čištění jednou ročně. U spotřebičů na plynná a kapalná paliva se spalinové cesty kontrolují a čistí jednou ročně. Samotnou revizi komína pak provádí kominík s platnou licencí jednou za rok (u komínů pro spotřebiče na pevná paliva) nebo jednou za tři roky (u komínů pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva). Revize komína zahrnuje kontrolu jeho technického stavu, tahu a průchodnosti. Kominík vám po revizi vystaví doklad o provedení kontroly a čištění, který si pečlivě uschovejte. V případě zanedbání povinnosti nechat komín zkontrolovat a vyčistit riskujete nejen pokutu, ale především ohrožení zdraví a majetku, a to jak svého, tak i svého okolí.

Tipy pro revizi komínu

Revize komínu je nezbytná pro bezpečnost vašeho domova a zdraví vaší rodiny. Pravidelná kontrola stavu komínu pomáhá předcházet požárům, otravě oxidem uhelnatým a dalším nebezpečím. Kontrolujte, zda v komíně nejsou praskliny, netěsnosti, ucpání nebo poškození. Věnujte pozornost i stavu komínové hlavy a stříšky. Pro revizi komínu si vždy najměte kvalifikovaného kominíka s platným oprávněním. Ten provede důkladnou kontrolu a vystaví vám zprávu o stavu komínu. Frekvence revizí se liší podle typu paliva a způsobu užívání, ale obecně se doporučuje alespoň jednou ročně. Před topnou sezónou je vhodné nechat komín vyčistit od sazí a nečistot. Dbejte na správné používání spotřebičů připojených ke komínu a dodržujte pokyny výrobce. Používejte pouze kvalitní palivo určené pro daný typ spotřebiče. Větrání je klíčové pro správný tah komínu a odvod spalin. Zajistěte dostatečný přívod vzduchu do místnosti, kde se topí.

Publikováno: 03. 07. 2024

Kategorie: domácnost

Autor: Evženie Jílková

Tagy: revize komínů | kontrola stavu komínu